Blue Diamond (3 lb.) Almond Flour $11.35 at Amazon