28oz Starbucks Ground Coffee $13 at Amazon

amazon.com has 28oz Starbucks Ground Coffee for $13.28 with free shipping on orders of $35+ or Prime.